Regels die u moet weten of mag vergeten anno 2019

Niet uw favoriete hobby? Volgens de Kennisbank Openbaar Bestuur werken er ongeveer 120.000 ambtenaren bij de Rijksoverheid. Zij zijn dagelijks bezig met het regelen van het wel en wee van de BV Nederland. In 2018 zijn bestaande wetten en regels aangepast of zijn geheel nieuwe onderwerpen geregeld en in werking getreden. De nieuwe Omgevingswet krijgt steeds meer vorm.

Het recht staat niet stil. Ook niet op het gebied van het omgevingsrecht. Van regelgeving over woonboten en veiligheid tot de rijkswet voor het Klimaatverdrag van Parijs. Benieuwd naar enkele wetten en regels die zijn aangepast? Verdeeld over de volgende ministeries:

Infrastructuur en Waterstaat

 • Wijziging artikel 10.1a lid 1 Wet milieubeheer  (Staatsblad 2014, 302 Iwt. Staatsblad 2018, 406).
 • Uitvoeringsbesluit EU-verordening emissiegrenswaarden voor motoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines (Staatsblad 2018, 201, Iwt. Staatsblad 2018, 335) Het begrip mobiele machine omvat volgens de toelichting bijvoorbeeld treinen, binnenvaartschepen, landbouw- en bosbouw- trekkers, gazonmaaimachines en mobiele kranen. Echter ook machines die niet zelf mobiel zijn, maar wel vervoerbaar. Daarom vallen bijvoorbeeld ook bladzuigers, sneeuwblazers, kettingzagen en grondboren onder verordening (EU) 2016/1628.
 • Wijzigingen Waterbesluit (Staatsblad 2018, 135, Iwt. Staatsblad 2018, 449).
 • Wijziging Regeling geluid milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 2018, 63433).
 • Wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (nieuw artikel 2.13a, enkele vereenvoudigingen en reparaties) (Staatsblad 2018, 236, Staatsblad 2018, 357).
 • Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties (Staatscourant 2018, 56786).
 • Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met noodzakelijk periodiek onderhoud en het herstel van enkele gebreken van inhoudelijk ondergeschikte aard (Staatscourant 2018, 56600)
 • Vaststelling Milieulijst 2019 inzake willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (Staatscourant 2018, 69481)
 • Vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2019,
  (Staatscourant 2018, 69762)

 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche (Staatsblad 2018, 438).
 • Regeling tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in verband met diverse ontwikkelingen. Toevoeging van een antennelocatie van Defensie, alsmede een nieuwe Defensieradar, het toevoegen van de secundaire surveillance radar (SSR) aan het verstoringsonderzoek, en een actualisatie van reserveringsgebieden voor de uitbreiding en aanleg van hoofdwegen (Staatscourant 2018, 63092).
 • Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen (Staatsblad 2018, 380)
 • Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting,  wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en artikel Ibis van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Staatsblad 2018, 319).
 • Wet tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (Staatsblad 2018, 269)

Economische Zaken en Klimaat

 • Wet voortgang energietransitie (VET) (Staatsblad 2018, 109) NB Afschaffing aansluitplicht gas door middel van gewijzigd artikel 10 lid 7 Gaswet al per 1 juli 2018 in werking getreden (Staatsblad 2018, 129)
 • Klimaatwet is op 20 december 2018 met 112 stemmen voor (ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, DENK, SP, 50PLUS) en 27 stemmen tegen (PVV, SGP, PvdD en FvD) aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling Eerste Kamer aanhangig.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

 • Aanpassing van een aantal wetten waaronder Wet natuurbescherming (Staatsblad 2018, 142) zoals begrip ‘handelingen’ en bevoegdheid aanvullende regeling houtopstanden buiten de bebouwde kom  (Staatsblad 2018, 487)
 • Regeling tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met door de NVWA geheven retributies (Staatscourant 2018, 71795)
 • Regeling tot wijziging van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden vanwege toevoeging van een vakbekwaamheidsbewijs (Staatscourant 2018, 64865)
 • Regeling houdende wijziging van de Regeling aanwijzing nationale parken (Staatscourant 2018, 53807)

Justitie en Veiligheid

 • Wijziging inzake beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (Trb. 2013, 72)
 • Aanpassing Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018 met nadere regels over de toepassing van in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen genoemde normen, en over de in dat besluit voorgeschreven indiening van een gebruiksmelding
 • Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (Staatsblad 2018, 247).
 • Aanpassing van besluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Staatsblad 2018, 249).
 • Verzamelwet Justitie en Veiligheid o.a. wijzigingen Advocatenwet, Algemene wet bestuursrecht, Politiewet, Burgerlijk Wetboek (o.a. In artikel 8, derde lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wordt «Indien de gevonden zaak een dier is,» vervangen door «indien een dier wordt gevonden) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering etc. (Staatsblad 2018, 228)
 • Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018 houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen (Staatsblad 2018, 246)

Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2021)