Regels die u moet weten of mag vergeten: wijzigingen in 2017 en 2018

Niet uw favoriete hobby? Volgens de Kennisbank Openbaar Bestuur werken er ongeveer 120.000 ambtenaren bij de Rijksoverheid. Zij zijn dagelijks bezig met het regelen van het wel en wee van de BV Nederland. In 2017 en 2018 zijn bestaande wetten en regels aangepast of zijn geheel nieuwe onderwerpen geregeld. Het recht staat niet stil. Ook niet op het gebied van het omgevingsrecht. Van regelgeving over woonboten en veiligheid tot de rijkswet voor het Klimaatverdrag van Parijs. Benieuwd naar enkele wetten en regels die zijn aangepast? Verdeeld over de volgende ministeries:

Infrastructuur en Waterstaat

2017

 • Wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar enkele andere verbeteringen en reparaties)
 • wijzigingen/reparaties aan hfst 11 Wm en WghOnderwerp: Natuur en milieu | GeluidMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijkswet goedkeuring Overeenkomst van Parijs. Dit betreft een voorstel voor een rijkswet voor de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs (nieuwe Klimaatverdrag). Dit verdrag is op 12 december 2015 in Parijs aangenomen en is de opvolger van het Kyoto Protocol.
 • Wijziging Activiteitenbesluit en regeling ivm implementatie Richtlijn (EU) 2015/2193 middelgrote stookinstallaties
 • Wijziging Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingOnderwerp: Natuur en milieu | Energie, Bestuur | Organisatie en beleid, Bestuur | RijksoverheidMinisterie van Infrastructuur en Milieu
 • Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer
 • Besluit tot intrekking van het Besluit rendementseisen cv-ketels
 • Wijziging Drinkwaterregeling te implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1787 wijz bijlagen II
 • Wijziging besluit ruimtelijke ordening ivm ladder duurzame verstedelijking
 • Regeling infrastructuur alternatieve brandstoffen
 • Besluit tot wijziging van het Besluit mer (implementatie herziening mer richtlijn) CEZIM
 • Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 15e tranche
 • Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (VTH)
 • Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
 • Wijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering (vereenvoudiging en horizonbepaling)
 • Wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad en technische wijzigingen (PbEG 1998, L 350) en in verband met technische aanpassingen
 • Implementatiewet herziening mer-richtlijn
 • wetsvoorsel Basisregistratie grootschalige topografie BGT

2018

 • Wijziging van het activiteitenbesluit milieubeheer inzake eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelt
 • Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
 • Wijziging activiteitenregeling (energiebesparende maatregelen derde lichting)
 • Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (implementatie richtlijn 2013 59)
 • Wijziging Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder m.b.t. aanpassing doelmatigheidscriterium

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2017

 • Wijziging Bouwbesluit i.v.m. breedband etc.

2018

 • Wijziging van de Woningwet in verband met drijvende bouwwerkenWijziging Bouwbesluit inzake uitzondering voor drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen

Economische Zaken en Klimaat

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

 • Verzamelwet en AMvB EZK en LNV – aanpassing Wet natuurbescherming en Besluit natuurbescherming
 • Wet voortgang energietransitie, zoals een verruimde experimenteerbepaling, tijdelijke taken voor de netbeheerder, de afbakening van activiteiten van het netwerkbedrijf en het investeringsplan (Wetsvoorstel STROOM, Kamerstukken 34199)

Justitie en Veiligheid

2017

 • Tweede wijziging Besluit veiligheidsregio’s
 • Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
 • Diverse wetgeving inzake KEI

2018

 • Landelijke regeling Brandveiligheid ter bevordering van brandveiligheid evenemententerreinen, campings en jachthavens en invoering meldingsplicht.