Klein-Hendriks Advies + Mediation is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon.

De inhoud van deze website is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Klein-Hendriks Advies + Mediation garandeert niet de juistheid en volledigheid van de informatie. Informatie via internet is algemeen en niet gebaseerd op uw specifieke situatie of omstandigheden. Voordat u juridische stappen zet, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met een advocaat.

Privacyverklaring

 • Klein-Hendriks Advies + Mediation gebruikt uw persoonsgegevens bij haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt bij juridische advisering en bijstand, en bij bemiddeling. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact te onderhouden, om u te informeren over rechtsontwikkelingen of activiteiten van Klein-Hendriks Advies + Mediation en/of om de dienstverlening te verbeteren. Als in het kader van de dienstverlening de werkzaamheden gericht zijn op één of meerdere van uw relaties, bijvoorbeeld de persoonsgegevens van uw werknemers of mede-betrokkenen, dan slaat Klein-Hendriks Advies + Mediation ook persoonsgegevens op van deze relaties.
 • Klein-Hendriks Advies + Mediation bewaart niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.
 • Klein-Hendriks Advies + Mediation deelt uw persoonsgegevens met derden, wanneer dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Na afloop van de dienstverlening kunt u een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens per mail kenbaar maken aan info@kleinhendriks.com

Algemene voorwaarden Klein-Hendriks Advies + Mediation

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Klein-Hendriks Advies + Mediation verstrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Klein-Hendriks Advies + Mediation. Klein-Hendriks Advies + Mediation behoudt zich het recht voor de opdracht of delen hiervan uit te laten voeren door derden.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Klein-Hendriks Advies + Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Klein-Hendriks Advies + Mediation.
 6. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
 7. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim.
 8. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Klein-Hendriks Advies + Mediation naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen, het recht haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. Klein-Hendriks Advies + Mediation is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat zij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Klein-Hendriks Advies + Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 9. Klein-Hendriks Advies + Mediation heeft het recht alle stukken onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 10. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 11. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Klein-Hendriks Advies + Mediation vast te stellen uurtarieven. Klein-Hendriks Advies + Mediation hanteert een verhoogd procestarief voor gerechtelijke procedures en daaraan voorafgaande bezwaarprocedure. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat de uurtarieven jaarlijks kunnen worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is alsmede dat de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven.
 12. Door Klein-Hendriks Advies + Mediation ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 13. Klein-Hendriks Advies + Mediation behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten, door Klein-Hendriks Advies + Mediation in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden en verschotten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Klein-Hendriks Advies + Mediation dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.
 14. Elke aan Klein-Hendriks Advies + Mediation gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 15. Klein-Hendriks Advies + Mediation zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Klein-Hendriks Advies + Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Klein-Hendriks Advies + Mediation
 16. De opdrachtgever geeft Klein-Hendriks Advies + Mediation op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang voor het uitvoeren van de opdracht c.q. ten behoeve van de belangenbehartiging van belang zijn aan hen te overleggen, voor zover zulks in overeenstemming is met de Advocatenwet, de AVG en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 17. Indien de uitvoering van een opdracht door Klein-Hendriks Advies + Mediation leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantooradres van Klein-Hendriks Advies + Mediation.
 18. Klein-Hendriks Advies + Mediation beschikt niet over een Stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.
 19. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Klein-Hendriks Advies + Mediation in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief BTW en overige kosten.
 20. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Klein-Hendriks Advies + Mediation indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 21. Klein-Hendriks Advies + Mediation legt digitale dossiers aan. Klein-Hendriks Advies + Mediation zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u de van u afkomstige niet-digitale stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.
 22. Op grond van artikel 6.29 Verordening op de Advies hanteert Klein-Hendriks Advies + Mediation een kantoorklachtenregeling. Binnen de kantoorklachtenregeling vallen klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. De kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen. De advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, functioneert tevens als klachtenfunctionaris. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen de opdrachtgever en Klein-Hendriks Advies + Mediation.
 23. Op grond van de kantoorklachtenregeling stelt de klachtenfunctionaris binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de termijn doet de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. De klager wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.
 24. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 25. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Klein-Hendriks Advies + Mediation is Nederlands recht van toepassing.
 26. Klein-Hendriks Advies + Mediation is statutair gevestigd aan de Zuidendijk 308, 3329 LD Dordrecht.

Inloopspreekuur

 • Klein-Hendriks Advies + Mediation biedt de gelegenheid voor een oriënterend gesprek;
 • Klein-Hendriks Advies + Mediation werkt uitsluitend op afspraak;
 • Oriënteren? U heeft maximaal een half uur om uw probleem uit te leggen en advies te krijgen;
 • Dit oriënterend gesprek is uitsluitend voor nieuwe potentiële cliënten;
 • Klein-Hendriks Advies + Mediation kan mogelijk uw vraag direct beantwoorden;
 • Wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is, kan een verwijzing plaats vinden of een vervolgafspraak worden gemaakt buiten het inloopspreekuur om;
 • Bij het maken van een vervolgafspraak zal Klein-Hendriks Advies + Mediation de financiële kant daarvan met u bespreken;
 • Zolang er geen opdrachtovereenkomst is gesloten, kunt u geen rechten ontlenen aan advisering door Klein-Hendriks Advies + Mediation.